X

Resultater lag 5 15m

1 Robert Stornes Nidaros 5
***X* 50 8*999 45 XXXXX 50 9988989999 87 XX9X*X9XX* 98
15 Skudd 145 25 Skudd 232 35 skudd 330
2 Roy Halseth Malvik 5
*XXXX 50 9X988 44 X9X9X 48 898*9XXXXX 94 *X**9**X9X 98
15 Skudd 142 25 Skudd 236 35 skudd 334
3 Harald Denstad Stjørdal V55
*XX** 50 *X99* 48 XXX9X 49 9*99XXX9X* 96 **XXX*XXXX 100
15 Skudd 147 25 Skudd 243 35 skudd 343
4 Nils Ingemund Stokke Inderøy V65
*X*X9 49 XXXX* 50 *9X*X 49 *X*X*9XXXX 99 99XX9XXXX* 97
15 Skudd 148 25 Skudd 247 35 skudd 344
5 Morten Island Malvik V55
**XXX 50 X*X*9 49 XXX9* 49 X999XXXXXX 97 *9*X*XX*XX 99
15 Skudd 148 25 Skudd 245 35 skudd 344
6 Svenn Harald Hovd Namdalseid og Lyngen 5
XXXX* 50 9X9*9 47 **XX9 49 9X9*XXX*XX 98 99*XXX*XX9 97
15 Skudd 146 25 Skudd 244 35 skudd 341
7 Emil Haugan Mostadmark V55
*9X** 49 9*9X9 47 **XX* 50 *X99X9*9XX 96 X*9**XXXX8 97
15 Skudd 146 25 Skudd 242 35 skudd 339
8 Roger Lindgren Stordalen V73
XX*XX 50 9X**X 49 99XX* 48 9*X9XXX*XX 98 XXXX9*9XXX 98
15 Skudd 147 25 Skudd 245 35 skudd 343